• Previous
 • Next
 • Psychická újma

  Psychická újma

  Nejste v tom sami

  read more

Odpovíte-li alespoň na jednu z těchto otázek ANO, máte velkou šanci na finanční odškodnění. Všechna zdravotní zařízení jsou pojištěná a na žaloby za chyby jsou připravená finančně, ne však dostatečným vybavením a dostatkem personálu. Dnešní systém však nežene k zodpovědnosti konkrétní osoby či zařízení. Jediná možnost jak toto změnit je ozvat se. 90% sporů o finanční odškodnění končí velmi rychle mimosoudním vyrovnáním a to při částkách od 100 000,- až po několik milionů korun. Žádná nemocnice nestojí o „popularitu“.Až když pojišťovny budou nuceny vyplácet vysoké odškodné, na které máte právo, zřídí si pořádek samy. Do té doby je pacient jen povinná položka v systému na generování peněz.

Kdo může stížnost podat?

 • pacient
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
 • osoba zmocněná pacientem

V případě, že je podávána stížnost v zastoupení jiné osoby, je třeba tuto skutečnost doložit písemnou plnou mocí zastoupeného.

Z podané stížnosti musí být patrno:

 • jméno a příjmení stěžovatele;
 • kontaktní adresa stěžovatele;
 • identifikace pacienta v případě, že stížnost podala jiná osoba;
 • předmět stížnosti, tzn. podstatné skutkové okolnosti, které vedly k podání stížnosti;
 • podpis stěžovatele (u písemné formy stížnosti).

Anonymní stížnosti a podněty nebudou šetřeny ani vyhodnocovány.

 

Snažete se svůj problém pouze popsta, naší zamstnanci vás budou kontaktovat

Podáním stížnosti proti zdravotnímu zařízení není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů a v žádném případě nezpůsobí újmu pacientovi, kterého se týká.

Máte právo  nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

Vaše stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů.  

 1. Během mojí operace došlo ke komplikaci

 2. Nebyl jsem dostatečně seznámen s výkonem, který mi bude prováděn,

 3. Nebyl jsem seznámen s případnými komplikacemi či omezeními mojí léčby

 4. Během hospitalizace o mém zdravotním stavu slyšeli i ostatní pacienti – například při vizitách

 5. Zdravotní perzonál na mne či moji rodinu byl nepříjemný

 6. Po odběru krve se mi udělal hematom (modřina), jindy se mi to nestalo

 7. Po podání léku došlo k alergické reakci

 8. Byl mi podán lék, ale nebyl jsem seznámen o jeho účincích, vedlejších či jiných nežádoucích účincích

 9. Nezhojila se mi operační rána, respektive se hojila déle než je obvyklé, například 14 dní

 10. Nebyla mi nabídnuta alternativa léčby

 11. Nebyl jsem poučen o nežádoucích účincích požívání alkoholu

 12. Byli mi předepsány léky, na které se mi vytvořila závislost

 13. Došlo k úmrtí mého rodinného příslušníka po úrazu

 14. Po podání očkovací látky se vyskytli komplikace

 15. Byla mi nabídnuta operační léčba, ale termín jsem dostal až za dlouhou dobu, nebyl jsem informován o možnosti provedení operační léčby v jiném zařízení s kratší čekací dobou

 16. Lékař mne odmítl ošetřit a odeslal mne do jiného zařízení aniž by mne vyšetřil a učinil o tom zápis

 17. Bylo se mnou či mým rodinným příslušníkem zacházeno nedůstojně

 18. Nemohu s jistotu, že lékař či sestra, který se o mne staral nebyl v práci déle než určuje zákoník práce, tudíž mohl být unaven a dělat chyby

 19. Bylo mi provedeno CT nebo RTG vyšetření, ale nikdo mne neupozornil na rizika spojená s ozářením. Bylo toto vyšetření opravdu nutné?

 20. Byl jsem operován, ale operace se nezdařila, musel jsem být znovu operován, bylo to nutné? Nedošlo k  pochybení?

 21. Byla mi přehlédnuta zlomenina

 22. Zlomenina se mi po léčbě  nezhojila

 23. Po operaci nebo během operace došlo k chybě

 24. Během hospitalizace mi byla podávána antibiotika, bylo to opravdu nutné?

 25. Při porodu došlo ke komplikaci

 26. Po porodu došlo k úmrtí či matky

 27. Nebyla mi nabídnuta alternativní metoda léčby

 28. Během operaci byl zapomenut v mém těle nástroj, jehla, drén či jiný cizí těleso

 29. Byl mi proveden výkon, se kterým jsem neudělil písemný souhlas

 30. Byla mi reponována zlomenina bez umrtvení

 31. Po operaci jsem dostával mnoho léků proti bolesti, na které se mi vytvořila závislost

 32. Vyšetřoval mne lékař bez atestace, ale atestovaný lékař vyšetření nebyl osobně přítomen

 33. Lékař po mne chtěl peníze za protekční zacházení ( dřívější termín operace, kvalitnější materiál )

 34. Po ošetření kožní rány vzniklé úrazem došlo k zánětu či hnisání

 35. V nemocnici jsem dostal infekci, nemohl jsem jí chytit od ostatních pacientů či perzonálu nedostatečným dodržováním hygienických režimů a standardů?

 36. Byla mi stanovena špatná diagnoza

 37. Byla mi způsobena bolest

 38. Bylo mi způsobeno snížené pracovní uplatnění

 39. Neměl jsem možnost důstojně se rozloučit se zesnulým

 40. Byl mi proveden zákrok či výkon, ale nebyl jsem informován o jeho průběhu, nutnosti, alternativách a možných komplikacích

 41. Lékař mi při ošetření rány kůže nezkontroloval očkování proti Tetanu

 42. Byla mi odebrána krev, ale nebyl jsem obeznámen/a s možnými riziky a důvodu odběru, zvláště při opakovaných odběrech

 43. Po aplikaci fixace dolní končetiny (sádra, ortéza atd.) jsem dostal/a hlubokou žilní trombózu

 44. Po operaci jsem dostal/a hlubokou žilní trombózu

 45. V nemocnici mi byla aplikován cévka na močení, nikdo mne však neinformoval o důvodu, alternativách

 46. Při aplikaci močové cévky jsem dostal/a močovou infekci

 47. Během hospitalizace došlo k pádu či jinému zranění

 48. V opilosti jsem se udeřil do hlavy a byl jsem odeslán na záchytnou stanici

 49. Během hospitalizace se mně či mému rodinnému příslušníkovi udělala proleženina

 50. Mám chronickou ránu, ale ani po mnoha měsících léčby se mi rána nezhojila a nebyl jsem odeslán do specializovaného centra

 51. Během hospitalizace jsem zažil/a "šikanu" od sester

 52. Podepsal jsem informované souhlasy, ty jsem prostudoval, ale lékař mi k tomu nic neřekl

 53. Byl jsem odmítnut k ošetření

 54. Nemohl/a jsem si vybrat způsob léčby

 55. Lékař nám zamlčel podstatné informace
 56. Lékař nám nedoporučil jiného odborníka, který se problematice věnuje denně

Psychická újma © 2020